specijalističke akademske studije

Ciljevi studijskog programa na specijalističkim akademskim studijama su da student stečena znanja u okviru master akademskih studija proširi novim znanjima iz oblasti Tehnološkog inženjerstva (Mikrobiološke bezbednosti hrane). Razvijanje kreativne sposobnosti, neophodne za praćenje mikrobiološke bezbednosti i kvaliteta hrane u svakom njenom segmentu (sirovine, međuproizvodi i finalni proizvodi) za sve subjekte u lancu poslovanja hranom, kao i organizacija, realizacija i kontrolisanje mikrobioloških analiza u akreditovanim i pogonskim laboratorijama i institucija koje se bave naučno istraživačkim radom, takođe su ciljevi ovog studijskog programa. Pored toga student stiče znanja o savremenom pristupu i konceptu kontrole kvaliteta rezultata mikrobiološke analiza hrane, kao i o integrisanom sistemu upravljanja kontrolom kvaliteta rezultata mikrobioloških analiza i važećoj domaćoj i međunarodnoj regulativi u vezi kontrole kvaliteta rezultata mikrobioloških analiza.

Ciljevi studijskog programa Enologija: Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka Enologa u okviru užih naučnih oblasti Biotehnologija. Obrazovanje Specijalista inženjera tehnologije sposobnih da samostalno vode tehnološki proces proizvodnje vina od grožđa kao i specijalnih i voćnih vina, ali i da rešavaju novonastale situcije svojstvene proizvodnom procesu. Obrazovanje Specijalista inženjera tehnologije da organizuju, realizuju i kontrolišu fizičko-hemijske i mikrobiološke analize u akreditovanim i pogonskim laboratorijama i institucijama koje se bave naučno-istraživačkim radom iz oblasti enologije.

Studijski program specijalističkih akademskih studija Kozmetička tehnologija usmeren je ka sticanju akademskih znanja i praktičnih veština neophodnih za samostalno vođenje tehnološkog procesa proizvodnje kozmetičkih proizvoda i sredstava za održavanje lične higijene, ali i za rešavanje nastalih problema svojstvenih proizvodnom procesu. Proširivanje znanja stečenih u okviru master akademskih studija, novim znanjima iz oblasti kozmetičke tehnologije, omogućuje Specijalistima samostalno i kreativno rešavanje problema formulacije i preformulacije pojedinih grupa kozmetičkih proizvoda, stručan i kompetentan odabir odgovarajuće opreme i tehnološkog postupka proizvodnje, kao mogućnost uticaja na faktore koloidne i mikrobiološke stabilnosti gotovih proizvoda, koji ispunjavaju savremene zahteve kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti. Sticanjem znanja iz oblasti nacionalne, evropske i međunarodne zakonske regulative u vezi proizvodnje, prometa i kontrole kvaliteta kozmetičkih proizvoda, omogućuje se visoka kompetentnost i samostalnost svršenih Specijalista u svim segmentima vezanim za registraciju proizvoda i kontrolu njihovog kvaliteta.
Studijski program specijalističkih akademskih studija Kozmetička tehnologija traje jednu godinu (dva semestra) i obuhvata dva obavezna (u prvom semestru) i pet izbornih (dva u prvom i tri u drugom semestru) predmeta, kao i izradu specijalističkog rada. Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i mentorski rad, a završetkom specijalističkih akademskih studija student stiče 60 ESPB bodova.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates