nastava

Studijski programi se ostvaruju u više oblasti u okviru polja tehničko-tehnoloških nauka, interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih oblasti, na osnovu akreditovanih studijskih programa.
Proces visokog obrazovanja na Fakultetu obavlja se u skladu s Dozvolom za rad na sva tri stepena, i to:
1. studijama prvog stepena (osnovne akademske i osnovne strukovne studije),
2. studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije),
3. studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije).
Obrazovna delatnost se ostvaruje na osnovu akreditovanih studijskih programa usklađenih sa standardima koje utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje.
Studijske programe donosi Senat Univerziteta na predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates