interna revizija

Interna revizija je funkcionalno nezavisna organizaciona jedinica, koju na Fakultetu obavlja interni revizor.
Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja Fakulteta.
Interna revizija pomaže Fakultetu da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje Fakultetom.
Interni revizor je dužan da se u svom radu pridržava Povelje interne revizije, Etičkog kodeksa, priručnika kojim se propisuje metodologija rada i uputstava i instrukcija koje, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, donosi ministar finansija.

Etički kodeks interne revizije
Povelja interne revizije

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates