projekti

Fakultet obavlja naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i unapređenja delatnosti visokog obrazovanja, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta. Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, u skladu s važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.
Naučnoistraživački rad izvodi nastavno i naučno osoblje u skladu s posebnim zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.
U realizaciji naučnoistraživačkog rada učestvuju i studenti master akademskih i doktorskih akademskih studija.
Fakultet obavlja inovacionu delatnost u cilju primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva u funkciji stvaranja i primene novih i poboljšanih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga i njihove komercijalizacije, u skladu s potrebama tržišta i na osnovu posebnog zakona.

Lista projekata

 

ISTAKNUTI PROJEKTI

naučni projekti visokog ranga (FP7, Horizon 2020, IPA, Eureka) - HORIZONT 2020
„High performance functional bio-based products in the bio-medical, cosmetics, and sanitary sectors“, PolyBioSkin , (2017-2020),
www.polybioskin.eu

opširnije

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates