studentski parlament

Liste kandidata za članove Studentskog parlamenta Tehnološkog fakukteta Novi Sad i lista kandidata za članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu.
Izbori za će se održati 08.10.2020. godine od 08:00 do 16:00 časova

opširnije

 

Studentski parlament je organ Fakulteta preko kog studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.
Studentski parlament Fakulteta je organizaciono i strukturno povezan sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Novom Sadu.
Predstavnici studenata u organima Fakulteta, u koje studenti imenuju svoje predstavnike, deluju u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata Fakulteta.

Izbor članova Studentskog parlamenta održava se svake godine, a najkasnije do 15. aprila, tajnim i neposrednim glasanjem.
Za člana Studentskog parlamenta može se kandidovati svaki student koji prikupi najmanje 30 potpisa studenata koji imaju pravo na izborima. Kandidatura sadrži ime i prezime studenta, fakultet, studijski program, godinu studija i prosečnu ocenu studija, biografiju sa slikom, spisak sa potpisima podrške kandidaturi i motivaciono pismo.
Studentski parlament ima 15 članova iz reda studenata. Studentski parlament čini 5 studenata prehrambenih smerova, 4 studenta biotehnoloških smerova, 3 studenta farmaceutskog smera, 2 studenta hemijskih smerova i 1 student upisan na studijski program Inženjerstvo materijala.
Ukoliko na izbornoj listi nema potreban broj kandidata sa određenog studijskog programa, upražnjeno mesto se popunjava studentom koji je osvojio najviše glasova sa bilo kog drugog studijskog programa.

Studentski parlament Fakulteta:
1. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta i studenta prodekana;
2. formira radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta;
3. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta;
4. donosi plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta;
5. razmatra pitanja u vezi sa unapređenjem mobilnosti studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
6. organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
7. učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta;
8. ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
9. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova i udruženja u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Fakulteta u skladu sa opštim aktom ustanove, udruženja, odnosno Fakulteta;
10. usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju Studentskog parlamenta;
11. bira i razrešava članove komisija koje razmatraju pitanja od interesa za Studentski parlament;
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Poslovnik o radu Studentskog parlamenta Tehnološkog fakulteta Novi Sad - opširnije
Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament - opširnije
e-mail Studentskog parlamenta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Facebook stranica Studentskog parlamenta: https://www.facebook.com/sptfns/

Članovi Studentskog parlamenta Tehnološkog fakulteta Novi Sad:

Malinović Dragana
Cvatnić Teodora
Jovišić Teodora
Pandurov Vladimir
Otašević Isidora
Radovanović Milan
Žerajić Jelena
Pantelić Jovana
Radovanović Jovana
Grmuša Maša
Sulejmanović Mirjana
Krivošija Slađana
Maksimović Marija
Koćišev Aleksa

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates