inženjerstvo konzervisane hrane

Katedra za inženjerstvo konzervisane hrane (raniji naziv Katedra za tehnologiju konzervisane hrane) utemeljena je kao organizaciona jedinica Tehnološkog fakulteta Novi Sad 1992. godine, a razvijena je iz Smera konzervisane hrane, koji je osnovan kada i Fakultet, 1959. godine sa ciljem akademskog obrazovanja tehnološko–inženjerskog kadra za potrebe prehrambene industrije.
Katedra organizuje nastavu na sva tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije u okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo, studijsko područje Tehnologije konzervisane hrane, kao i na specijalističkim akademskim studijama Mikrobiološka bezbednost hrane. Užestručni predmeti omogućavaju sticanje teorijskih i stručnih znanja iz Tehnologije proizvodnje i prerade mesa, Tehnologije mleka i mlečnih proizvoda, Tehnologije biljnih ulja i proteina, Tehnologije proizvoda od voća i povrća i Tehnologije gotove hrane. Saradnici Katedre učestvuju i u realizaciji nastave na drugim studijskim programima/područjima.
Tokom studija na studijskom području Tehnologije konzervisane hrane obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci za rad u pogonima industrije konzervisane hrane, složenim industrijskim sistemima, organizacijama koje proizvode opremu i ambalažu i ambalažne materijale za ovu oblast, projektnim organizacijama, naučnim, stručnim i pedagoškim ustanovama, organizacijama koje se bave distribucijom i kontrolom kvaliteta, kao i službama za nadzor higijensko–sanitarne i zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda.
U okviru Katedre organizuje se naučnoistraživački rad kroz rukovođenje i učešće na nacionalnim/pokrajinskim i međunarodnim projektima koje rezultuje velikim brojem naučnih radova u publikacijama međunarodnog i nacionalnog značaja. Delatnost Katedre prepoznata je i kroz održavanje tradicionalnih naučnih skupova, seminara, kurseva/obuka za usavršavanje i edukaciju stručnjaka iz područja tehnologija konzervisane hrane.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. dr Aleksandra Tepić Horecki, vanredni profesor, šef katedre
  2. dr Sunčica Kocić-Tanackov, docent, zamenik šefa katedre 
  3. dr Vera Lazić, redovni profesor 
  4. dr Gordana Dimić, redovni profesor
  5. dr Vladimir Tomović, vanredni profesor
  6. dr Mirela Iličić, vanredni profesor
  7. dr Senka Popović, docent
  8. dr Katarina Kanurić, docent
  9. dr Marija Jokanović, docent
10. dr Ranko Romanić, docent
11. dr Zdravko Šumić, asistent sa doktoratom
12. dr Branislav Šojić, asistent sa doktoratom
13. dr Nevena Hromiš, asistent sa doktoratom
14. dr Dajana Vukić, asistent sa doktoratom

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. dr Snežana Škaljac, naučni saradnik
  2. dr Vladimir Vukić, naučni saradnik
  3. dr Danijela Šuput, naučni saradnik
  4. Sandra Bulut, istraživač saradnik
  5. Maja Ivić, istraživač saradnik
  6. Anita Vakula, istraživač saradnik
  7. Tanja Lužaić, istraživač saradnik

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates