opšte inženjerske discipline

Katedra učestvuje u nastavnim procesima na svim studijskim programima u procesu obrazovanja na osnovnom, master i doktorskom nivou studija. Većina predmeta koje Katedra izvodi su na prvoj i drugoj godini osnovnih studija. Pri Katedri organizuje se nastava iz sledećih predmeta: Matematike: I i II, Inženjerske statistike, Fizičke hemije, Tehničke termodinamike, Energetske efikasnosti tehnoloških procesa, Katalize i katalitičkih procesa, Monitoringa životne sredine, Engleskog jezika i dr. Predmetni nastavnici su autori i koautori više publikacija i udžbenika koji pokrivaju oblasti njihove kompetencije i namenjeni su studentima Tehnološkog fakulteta. Katedra je nosilac studijskog programa: Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima, na master akademskim studijama. Takođe, nosilac je i studijskog područja: Eko-energetsko inženjerstvo, na osnovnim i master akademskim studijama, kao i na doktorskim studijama.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. dr Aleksandar Takači, redovni profesor, šef katedre
  2. dr Tatjana Došenović, redovni profesor, zamenik šefa katedre
  3. dr Tatjana Vulić, redovni profesor
  4. dr Aleksandar Jokić, vanredni profesor
  5. dr Jelena Pavličević, vanredni profesor
  6. dr Dušan Rakić, vanredni profesor
  7. dr Jelena Jerković docent
  8. dr Milica Hadnađev-Kostić, docent
  9. dr Mirjana Brdar, docent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. dr Sanja Panić, naučni saradnik
  2. dr Ferenc Kiš, naučni saradnik
  3. Mirjana Petronijević, istraživač-saradnik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates