inženjerstvo materijala

Studijski program: Inženjerstvo materijala

U okviru studijskog programa Inženjerstvo materijala obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci sposobni da samostalno ili u timu vode, kontrolišu i unapređuju proizvodnju materijala kao i svih komponenti i finalnih proizvoda dobijenih od keramičkih, polimernih ili kompozitnih materijala, ispituju i pobolj¬šavaju sastav, strukturu i svojstva materijala, te prerađuju, primenjuju i recikliraju materijal i analiziraju uticaj materijala i njihovu proizvodnju na životnu sredinu u cilju njene zaštite.

Po završetku master akademskih studija pružaju se široke mogućnosti zaposlenja, kao što su pogoni i razvojne laboratorije koji se bave dobijanjem i procesiranjem materijala kao što su fabrike cementa, cigle, crepa, keramike, sintetskih polimera (polietilen, polipropilen, SBR kaučuk) koje su najčešće u sastavu velikih multinacionalnih kompanija (Target, Nexe Group, Tondach), te u velikom broju privatnih i državnih preduzeća koja se bave preradom materijala u cilju dobijanja konačnog proizvoda. Ovaj studijski program je izrazito pogodan za razvoj male privrede. Pored toga mogućnost zaposlenja postoji u trgovačkim preduzećima koja se bave distribucijom materijala (predstavništva BASF, Bayer...) u naučno–istraživačkim laboratorijama i obrazovnim institucijama.

Nastavni plan i program studijskog programa Inženjerstvo materijala možete pogledati na staroj stranici Fakulteta

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates