laboratorija za hemijske kontaminente i održivi razvoj

Laboratorija za hemijske kontaminente i održivi razvoj u skladu sa zahtevima trećih lica vrši ciljanu i „skrining“ analizu hemijskih kontaminenata bilo da spadaju u regulisana (npr. policiklični aromatični ugljovodonici, organohlorna jedinjenja, teški elementi) ili novootkrivena (perfluorovana jedinjenja, farmaceutski aktivne supstance, i sl.) zagađujuća jedinjenja i to u različitim tipovima uzoraka (životne sredine, biološkog materijala, otpadnog materijala, farmaceutskih proizvoda, građevinskog materijala, itd.) pomoću naprednih analitičkih tehnika, kao što su ultra pritisna tečna hromatografija sa trostrukim kvadrupolnim masenim detektorom (UHPLC-MS/MS), ultra pritisna tečna hromatografija sa visoko rezolutivnim masenim spektrometrom (UHPLC-HRMS), gasna hromatografija sa masenim spektrometrom (GC-MS) uz mogućnost SPME i “head space” analize, gasna hromatografija sa mikro elektron apsorbujućim detektorom (GC-μECD), atomska apsorpciona spektrometrija sa grafitnom kivetom (GFAAS). Na osnovu rezultata analize mikropolutanata, Laboratorija može izvršiti identifikaciju potencijalnih izvora zagađenja, prenosu zagađujućih jedinjenja iz okoline u lanac ishrane i procenu rizika po zdravlje, dajući mišljenje o stanju kvaliteta životne sredine; u slučaju, analize određenih proizvoda, daje mišljenje o njihovom kvalitetu u skladu sa postojećom regulativom ili postojećim preporukama u svetu. Laboratorija pruža konsultativne usluge u vezi monitoringa mikropolutanata, razvoja metoda za njihovo određivanje, procene rizika, valorizacije otpada, konvencionalnih i alternativnih goriva i njihove primene, uključujući i kogeneracijska postrojenja kao doprinos održivom razvoju, i sl., kao i ekspertizu i veštačenje u domenu transporta nafte i gasa, prerade sirovina i proizvodnje u gasnoj i naftnoj industriji. Takođe, na osnovu već stečene reputacije kako na domaćem istraživačkom prostoru, tako i šire na međunarodnom nivou, Laboratorija nastavlja sa započetom praksom prenosa stečenih znanja kako u oblasti analiza hemijskih mikropolutanata tako i održivog razvoja kroz prenos i širenje iskustava u vidu tematskih radionica, treninga, konferencija.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates